Teachtaireacht ón Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn

Lá le Pádraig 2021

Lenár ndaoine ag samhlú aiséirí na hÉireann ó scáth dochrach phaindéim
Covid-19, agus ár ndomhan mar atá sé, ag fulaingt, i gcruachás de bharr easpa
measa ar an gcothromaíocht idir riachtanais an tsaoil agus cumas athbheochana
an phláinéid, cén teachtaireacht is chuí a sheoladh an bliain seo, ar Lá le Pádraig
2021?

Cén teachtaireacht is cuí le hÉireannaigh an oileáin, agus muintir na tíre fud fad
na cruinne, iad go léir san áireamh, Éireannaigh ó dhúchais agus iad siúd atá
díreach tagtha chun na tíre,

a roinnt le chéile an bliain seo ar Lá Fhéile ár Naomhphátrúin?

B’fhéidir, agus cúinsí éagsúla ann i mbliana, gurbh fhearr dúinn an lá a bhunú
arís ar scéal Naomh Pádraig. Scéal cumhachtach, miotasach as a dtagann ár Lá
Náisiúnta, scéal a chuireann muid os comhair an domhain ar fad ar an seachtú lá
déag Márta gach bliain.

Is mar sclábhaí a tháinig Pádraig go hÉirinn, d’éalaigh sé agus d’fhill sé arís.
Imirceach ab ea é. Tá sé lonnaithe i mbunchloch ár n-imircigh Éireannacha, ár
dteachtairí manachúla, i measc eisimirce an naoú haoise déag roimh an nGorta
Mór agus caillteanas ár ndaoine a d’éalaigh ar mhaithe lena slánú i ndiaidh an
Ghorta.

Is fiú dúinn a choimead a gcuimhne i gcónaí gurb’ í ár scéal ná sa bhliain 1901
bhí formhór na nÉireannach a rugadh ar oileán na hÉireann ina gcónaí thar lear.

Lá speisialta is ea Lá Fhéile Pádraig, mar sin, le cuimhneachán a dhéanamh ar
stair ár

n-imirceach. Is deis foghlama í freisin, mar aon le foinse ár mianta agus
polasaithe sa mbaile is i gcéin.

Sna h-áiteanna éagsúla a mbíodh Éireannaigh ag canadh, in ard a ngutha, ar Lá
Fhéile Pádraig tráth, táthar ag glacadh páirt in a nguthanna, le pobail imirceach
ar fud an domhain. Pobail is ea iad seo a bhfuil na cianta caite acu ag sárú
cúinsí reatha.

Dúinne mar Éireannaigh, ba é Naomh Pádraig an teachtaire a thánaig chugainn,
a thug leis tiomna faoin gcumhacht taobh amuigh den duine féin, spiorad a
mhúnlaigh croí na daonnachta.

Imirceach ab ea é, a d’iompair leis teachtaireacht an imircigh bháúil agus a
chruthaigh gurbh fhéidir í a nascadh le foinsí eile an spioraid. Tá gach cineál
éabhlóide agus spioraid taobh amuigh d’anró an duine tábhachtach.

D’aithin ár bPátrún Pádraig an gá speisíalta a bhain lena theachtaireacht a fhí
isteach sa mheas don nádúr, dá chumas agus gealltanas athbheochana, tréith
chomónta í seo sa spioradáltacht dhúchasach.

Ar Lá Fhéile Pádraig 2021, meabhraítear dúinn go roinneann muid go léir an
bhuairt, an spleáchas agus an géarghá le tuiscint a fháil, tuiscint ar féidir léi
gach teorainn a shárú.

I gceacht foghlama Covid-19, tá léargas doshéanta le fáil – ní hamháin go bhfuil
orainn go léir, le chéile, teacht trí cheo na paindéime, ach an mórtas, sotal agus
díomas a bhaineann le smacht, le cur i bhfeidhm agus le heisiamh a chur dínn.
Straitéisí saoil ab ea iad seo, a d’fhág a lorg i bhfoirm easpa daonnachta agus
domhan i mbaol.

Tá an deis againn anois le bliain anuas, iniúchadh a dhéanamh ar na fuíntaisí
tuairimí sin a chuir an dallamullóg orainn maidir le cé muid féin. Tá go leor le
caitheamh uainn, agus b’fhiú dúinn seo a dhéanamh gan mhoill.

Mar shampla, is cinnte nach bhfuil cogadh de dhíth le teacht ar shíocháin; mar
sin nuair a thagtar ar leigheas, éacht eolaíochta a dhéanann galar a sheachaint nó
a réiteach, ba chóir dúinn an éacht seo a roinnt, in ionad é a choimeád dúinn féin
le hairgead a thuilleamh i gcomórtas trádála mí-chothrom.

Beidh spás don áthas nuair a éalóidh muid ó Covid-19, ach beidh an t-áthas seo
á stiúradh ag ár luachanna úra, a ndéanfaidh muid cleachtadh orthu agus muid
ag tabhairt faoinár dturas nua le chéile.

Agus muid ag teacht amach ó scáth Covid-19, b’fhiú dúinn eolas a scaipeadh ar
bhonn domhanda le turas comhroinnte a thógáil. Tá muinín san fhocal scríofa
ag dul i léig. Ní mór dúinn an muinín sin a athbhunú.

I mbliana, is cinnte go mbeidh achrann ann. Cé go mbeidh cuimhní ann de
thurais ón am atá caite, beidh díomá ann freisin go mbeidh gá le turais eile a
chur ar athlá. Déanaimis comhbhrón leis na daoine sin gur bocht an t-ionadaí í
an teicneolaíocht ar an gcaidreamh agus teagmháil sa bhfíorshaol.

Ar bhealach úrnua i mbliana a stiúrfar an t-aitheantas tábhacht seo dár bPátrún,
tobar an dóchais dúinn ar fad. Is féidir linn foghlaim uaidh mar a dhéanann
muid i gcónaí, agus sna blianta amach romhainn nuair a bhaileoidh muid le
chéile ag na mórshiúlta arís, ní bheidh muid ite ag an tomhaltas.

Cuimhneoidh muid siar ar Lá Fhéile Pádraig fiche fiche haon agus an tús a chuir
muid leis an turas nua. Is turas é seo a bhfuil fonn orainn a roinnt leis an
domhan mór agus a mhuintir go léir, ceann a chabhróidh linn athnuachan a
dhéanamh ar an meas don Mháthair-Chruinne, a bhfuil baint againn uilig léi.

D’fhág ár Naoimh Pádraig agus Bríd léargais agus críonnacht sheasmhach
dúinn ar thábhacht an nádúir.

Amach anseo, nuair a chuimhneoidh muid siar ar Lá Fhéile Pádraig fiche fiche
haon, go bhfillimid air le fuinneamh agus fonn, agus muid ag déanamh iarrachta
an saol a chur ina cheart arís, go mall agus go cúramach.

Ba iad an ceol agus an chruthaitheacht ár n-acmhainn le linn na paindéime, agus
casann muid ar cheol an chroí nuair nach féidir linn teacht ar na focail –
foirmeacha éagsúla athbheochana, féidearthachtaí cleachta, aistir iontais agus
triail go háiteanna nua.

“Déanaimid dearbhú
Údar dóchais i ndán dúinn.
Seasaimid amach ón ndorchadas,
Isteach go fáinne an lae nua”.

Ar son mhuintir na hÉireann, ba mhaith liom muintearas a dhéanamh leo siúd ar
Éireannaigh iad, bíodh sin ó dhúchas, le hoidhreacht nó trí chaidreamh, agus iad
siúd freisin a chabhraigh lenár nÉireannaigh an bhliain seo go háirithe.

Guím Lá Fhéile Pádraig sona agus síochánta daoibh go léir, agus dóibh siúd ar
chuid lárnach de chlann na hÉireann iad, mar aon lena cairde agus clanna ar fud
an domhain.

Beir beannacht.